Photography / Video

Dharavi - Mumbai Slums

For: NGO Reality Gives
Date: 2018

[SK] Začiatkom roka 2018 som pracovne vycestoval do indického mesta Chennai. Bol som vyslaný firmou Global Clinic Rating (spoločnosť, ktorá hodnotí a akredituje súkromné kliniky po celom svete) na juh Indie, aby som natočil niekoľko kliník, ktoré sa chcú akreditovať.

Už počas plánovania tripu mi bolo jasné, že nepôjdem iba tak na otočku. Naschvál som si vybral môj odlet domov o týždeň neskôr ako bolo naplánované. Priletel som do Chennai a vôbec som netušil ako tento týždeň naviac využijem, ale rozhodne som ho nechcel premrhať vyvalovaním sa na pláži.

Keď som bol naposledy v Indii v roku 2015, navštívili sme miestne slumy v Mumbai – Dharavi. Tieto slumy určite poznáte z filmu Milionár z chatrče (Slumdog boy).

Slumy o rozlohe 2km2 s počtom obyvateľov viac ako 700 tisíc pôsobia na prvý pohľad ako mesto v meste. Bludisko s úzkymi uličkami bez označenia názvu alebo čísla domu. Všadeprítomná špina v ostatných častiach Indie bola oproti tomuto nič.

V Dharavi posôbí jedna mimovládna organizácia – Reality Gives, ktorá organizuje rôzne cesty po slumoch ale aj po meste (Reality Tours & Travel). 80% z výťažku z týchto spoznávacich ciest venuje naspäť do organizácie na rozvoj a vzdelávanie chodobných ľudí.

Oslovil som ich až po prílete do Indie, s tým, že mám týždeň voľno a rád pomôžem. Vymenili sme si pár emailov a dohodli sme sa, že po skončení natáčania kliník v Chennai doletím za nimi do Mumbaiu.

Uprostred tej biedy a chudoby sa mihali detské tváre. Oči, ktoré žiarili radosťou aj napriek podmienkam v ktorých boli. Vtedy som si uvedomil, ako ďaleko som mimo komfortnej zóny. Som rád, že som sa rozhodol ísť pomôcť (natáčať a fotiť) do najvačších slumov v Ázii, namiesto toho, aby som sa po skončení platenej zakázky vrátil domov. Ľudia poväčšine navštívia toto miesto raz za život. Ja som tam strávil 6 dní po sebe. Ak to však má pomôcť čo i len jednému dieťatu, stálo to za to.

[EN] At the beginning of 2018, I went to work in the Indian city of Chennai. I was sent by Global Clinic Rating (a company that evaluates and accredited private clinics around the world) to South India to make some clinics that want to be accredited.

Already during the trip planning it was clear that I was not just going to turn. I choose to stay little longe than I should. I went to Chennai and I did not even know how to use it this week, but I definitely did not want to miss it by going to the beach.

When I was last in India in 2015, me and my friends visited local slums in Mumbai – Dharavi. These slums are definitely worth seeing. Maybe you know them from the Slumdog boy movie.

Slums with an area of ​​2km2 with a population of more than 700 thousand are at first sight as the city in the city. A narrow-lane maze without a name or house number. The ever-present mess in other parts of India was against this nothing.

In the Dharavi, one NGO, Real Gives, organizes various walks along the slums and the city (Real Tours & Travel). 80% of the extraction from these tours goes back to the organization for the development and education of unprivileged people.

I contact them only little after I arrived in India, having a week off and I would love to help them. We exchanged a few emails and agreed that after the shooting for clinic in Chennai, I will fly to Mumbai.

In the midst of poverty children’s faces were moving. Eyes that radiate joy despite the conditions in which they were. Then I realized how far I was outside the my comfort zone. I’m glad I decided to go to the slums instead of returning home when I finished my paid job. People mostly visit this place once in a lifetime. I spent six days there. But if it is to help just one child, it is all worth it.