Photography / Video

Proclaimers SK - Hillsong Family

For: Proclaimers
Date: 2019

[SK] Tvoriť obsah so zmyslom bolo vždy poslanie. Prinášať hodnoty a pritom byť autentický. Otázka zmyslu života je asi v každnom z nás. Žijeme vôbec?
Pre zbor Proclaimers SK, ktorý je súčasťou Hillsong Family som mal možnosť vytvoriť promo pre ich novú kampaň.

[EN] Creating content with meaning has always been a mission. Bring values while being authentic. The question of the meaning of life is about every one of us. Do we live at all?
For the church Proclaimers SK, which is part of the Hillsong Family, I had the opportunity to create a promo for their new campaign.